Navodit Aazad Shree 2013

Ashish Kalokhe (Fitness Magic)

Best Poser

NA

Best Improved Bodybuilder

NA

Best Gym

-

weight category - [55Kg.]

Nitin Shigvan (Vakratund Gym)
Kishor Kadam (Parab Fitness)
Rupesh Maure (R.M.Bhatt)
Vishal Mhatre (Parab Fitness)
Roshan Pashte (Jai Bhavani Vyamshala)

weight category - [60Kg.]

Kiran Modare (Ganraj Gym)
Sagar Patil (Parab Fitness)
Farhan Sayyed (R.K.M)
Umesh Panchal (R.M.Bhatt)
Yatin Khutkar (Parab Fitness)

weight category - [65Kg.]

Mandar Sawant (Body workshop)
Sumit Jogi (Gurudatt Gym)
Siddhesh Bayekar (Parab Fitness)
Arun Patil (Jai Bhavani Vyamshala)
Pradip Zore (My Fitness)

weight category- [70Kg.]

Hari Chawgule (Raj Gym)
Rahul Tarfe (Belasis Gym)
Prakash Sonar (Body workshop)
Ajinkya Jadhav (Gavali Fitness)
Sandeep Rane (Giri Gym)

weight category- [75Kg.]

Ashish Kalokhe (Fitness Magic)
Sumit Varkhade (R.M.Bhatt)
Pradip Gawade (Gurudatt Gym)
Shaikh Asif (Gurudatt Gym)
Sanjay Thombre (Gurudatt Gym)

weight category- [Above 75Kg.]

NA

weight category - [80Kg.]

NA

weight category - [Above 80Kg.]

NA

weight category- [85Kg.]

NA

weight category- [Above 85Kg.]

NA